Letzte Änderung: 7. Mai 2018

EWeRK-Team

Geschäftsführender Direktor

 

Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski
E-Mail: hps@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3313

 

Co-Direktor

 

Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer

E-Mail: broemmelmeyer@europa-uni.de

 

Wissenschaftlicher Assistent


Dr. Mirko Sauer
E-Mail: mirko.sauer@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3433 / -3457

 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 

Nikolas Klausmann

E-Mail: nikolas.klausmann@rewi.hu-berlin.de

Tel.: +49 (0)30 2093-3373

 

Hanno Meyer

E-Mail: hanno.meyer@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3531

 

Philipp J. Strauß, LL.M. (Edinburgh)
E-Mail: philipp.strauss@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3506

 

Alexander Todorovic
E-Mail: alexander.todorovic@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3508

 

Vicky Wagner

E-Mail: vicky.wagner@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3457

 

Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 

Melanie Codea

E-Mail: melanie.codea@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3313

 

Nora Gohrt

E-Mail: nora.gohrt@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3313

 

Pia Gretenkort

E-Mail: pia.gretenkort@rewi.hu-berlin.de

Tel.: +49 (0)30 2093-3313

 

Marie-Claire Harms

E-Mail: marie-claire.harms@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3505

 

Luisa Lulu Heeg
E-Mail: luisa.heeg@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3505

 

Jana-Elisa Kosuch

E-Mail: jana-elisa.kosuch@rewi.hu-berlin.de

Tel.: +49 (0)30 2093-3313

 

Thomas Noack (Volkswirt)

E-Mail: thomas.noack@rewi.hu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 2093-3505